Regulamin zajęć dla dzieci Hop i bęc

Regulamin zajęć i Polityka prywatności Hop i bęc Warszawa Bemowo

Regulamin zajęć "Hop i bęc"

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a) Zajęciach – należy przez to rozumieć spotkania o charakterze animacyjnym nie tworzące zamkniętego cyklu spotkań,

b) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę zapisaną na listę Uczestników zajęć,

c) Opiekunie – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią, która będzie uczestniczyła wraz z Uczestnikiem w zajęciach (rodzic bądź osoba upoważniona),

d) Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą bądź współprowadzącą Zajęcia.

II. GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Organizatorem zajęć jest „Hop i bęc” Ewa Kiersznicka (dalej: Organizator), która prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zajęcia są prowadzone przez Instruktorów.

3. Na zajęcia przyjmowane są wcześniejsze zapisy. W Zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy wraz z Opiekunami. 

4. Uczestnik nie może odstępować udziału w opłaconych zajęciach osobom trzecim. 

5. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika i Opiekuna oraz terminowe opłacanie należności. 

6. Uczestnik oraz Opiekun, uczestniczący w Zajęciach zobowiązani są do zmiany obuwia i przychodzenia na Zajęcia punktualnie.

7. Uczestnik oraz Opiekun zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Instruktorów w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa na terenie, na którym odbywają się zajęcia.

8. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu lub elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się Zajęcia należy niezwłocznie poinformować Instruktora.

9. Pełna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika leży po stronie Opiekuna i rodziców/opiekunów prawnych. 

10. Do zadań Instruktora należy prowadzenie zajęć, a nie opieka nad dzieckiem. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach.

11. Dokumentem stwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach jest dziennik Zajęć prowadzony przez Instruktora.

12. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala Organizator.

13. Zmniejszenie liczby uczestników zajęć poniżej ustalonego minimum może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.

14. W przypadku zebrania maksymalnej liczby osób na dane Zajęcia tworzona jest nowa grupa lub lista osób rezerwowych.

15. Zabrania się udziału w Zajęciach osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

III. MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ/WARSZTATÓW

1. Miejsce, terminy i czas trwania zajęć ustala Organizator.

2. Zajęcia nie odbywają się w wakacje, ferie i święta - podobnie jak w innych placówkach dydaktycznych.

3. Organizator ma prawo wyznaczyć inny czas, termin i miejsce odbywania Zajęć, bądź odwołać Zajęcia, o czym poinformuje Uczestników na stronie www.hopibec.pl oraz na profilu www.facebook.com/hopibec

IV. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Wysokość opłat za zajęcia ustala Organizator.

2. Opłaty za Zajęcia należy wnosić z góry najpóźniej do dnia, w którym rozpoczynają się pierwsze zajęcia w danym miesiącu.

3. Opłatę za Zajęcia należy przekazać Instruktorowi bezpośrednio przed rozpoczęciem się Zajęć.

4. Opłata za Zajęcia obejmuje uczestnictwo w Zajęciach oraz możliwość korzystania z dostarczonych przez Instruktorów uczestnikom materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. 

5. Istnieje możliwość otrzymania faktury - chęć jej otrzymania należy zgłosić najpóźniej w momencie dokonywania opłaty za Zajęcia. Dokument zostanie wysłany na wskazany adres e-mail w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

V. NIEOBECNOŚCI

1. Nieobecność Uczestnika na Zajęciach należy zgłosić wcześniej.

2. Zgłoszone nieobecności można odrobić zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie internetowej Organizatora, w sekcji "Cennik i odrabianie zajęć"

3. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności na Zajęciach lub braku możliwości odrobienia Zajęć opłata poniesiona za zajęcia jest opłatą za rezerwację, nie jest zwracana i nie może być przeniesiona na kolejny miesiąc.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w danych Zajęciach Opiekun lub rodzice/opiekunowie prawni obowiązani są powiadomić o tym fakcie Instruktora.

VI. WYPOSAŻENIE SALI

1. Korzystanie z wyposażenia sali, w której odbywają się zajęcia może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiedzialność ponosi Opiekun.

3. Uczestnika oraz Opiekuna obowiązuje dbałość o porządek w sali, w której odbywają się zajęcia.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Rodzice wyrażają zgodę na dokumentowanie postępów dziecka poprzez wykonanie zdjęć podczas Zajęć oraz zamieszczania ich na stronie internetowej www.hopibec.pl oraz profilu www.facebook.com/hopibec - w/w podpunkt nie jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie.


 

Polityka prywatności "Hop i bęc" 

Wysyłając zgłoszenie na zajęcia lub pytanie o ofertę zajęć przekazujesz nam swoje osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność. Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Dokument, który czytasz, odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

I. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest  „Hop i bęc” Ewa Kiersznicka, która prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów: prześlij email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zadzwoń  pod numer +48 780 080 447.

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam podajesz wysyłając zapytanie dotyczące zajęć "Hop i bęc" lub dokonując zgłoszenia, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, rozwiązania i prawidłowej realizacji usługi.

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie rachunków oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące dokonanych wpłat za zajęcia.

III. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji usługi, będziemy je przetwarzać przez okres 12 miesięcy.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

IV. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez "Hop i bęc" Twoich danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

IV. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.